Cooperare GAL

Patru Grupuri de Acțiune Locală din județul Iași au luat inițiativă și au pus bazele unui proiect de cooperare, care are ca obiectiv dezvoltarea turismului în 47 de comune din județele Iași, Botoșani, Vaslui și Neamț.

Cele patru Grupuri de Acțiune Locală sunt parteneriate public-private, asociații, formate din instituții publice, parteneri privați și reprezentanți ai societății civile.

Aceste parteneriate public – private au fost înființate de către actori locali, în conformitate cu cerințele și criteriile Programului LEADER, ce reprezintă inițiativa colectivă europeană pentru sprijinirea comunităților rurale cu scopul îmbunătățirii calității vieții și a prosperității economice a zonei locale.

Criteriile de baza ale programului LEADER sunt:

1. Abordarea axată pe zonă

Aceasta impune definirea unei politici de dezvoltare pe baza situației speciale, a avantajelor și dezavantajelor unei zone. În cadrul Leader, zona reprezintă o unitate locală rurală relativ omogenă, caracterizată prin coeziune socială internă, istorie și tradiții comune, sentimentul unei identități comune etc. Sensibilizarea în legătură cu abordarea axată pe zonă a crescut odată cu recunoașterea, de către factorii de opinie influenți din zona locală, a rolului important al resurselor endogene în realizarea unei dezvoltări durabile. La nivelul GAL-urilor, abordarea axată pe zonă a contribuit la o mai bună identificare a actorilor rurali cu teritoriul.

2. Abordarea de la bază spre vârf

Aceasta urmărește să încurajeze participarea la luarea deciziilor, pe plan local, privind toate aspectele politicii de dezvoltare. Obiectivul său este implicarea actorilor locali, inclusiv a întregii comunități, a grupurilor de interese economice și sociale și a reprezentanților instituțiilor publice și private.

Abordarea de la bază spre vârf se bazează pe două activități majore, „animarea” (facilitarea activităților) și formarea comunităților locale și intervine în diferite etape ale programului. La nivel de proiect, este important că acesta a fost inițiat de actori locali și că publicul interesat de acțiune a fost consultat.

3. Abordarea bazată pe parteneriat și „grupul de acțiune locala” (GAL)

GAL-ul este un organism al factorilor publici și privați, reuniți într-un parteneriat care reunește o strategie comună și un plan de acțiune locală pentru dezvoltarea unei zone Leader. GAL-ul este unul dintre cele mai originale și mai strategice elemente ale abordării Leader. Înzestrat cu o echipa de profesioniști, puteri decizionale și buget, GAL-ul reprezintă un nou model de organizație care poate influenta considerabil echilibrul instituțional și politic al zonei în cauză.

GAL-urile au asigurat mecanismele corespunzătoare pentru participarea, sensibilizarea și organizarea actorilor locali în favoarea dezvoltării rurale.

4. Inovarea

Inițiativa cere ca acțiunile să fie inovatoare. Acestea pot fi: acțiuni de promovare a resurselor locale, în noi moduri, acțiuni care sunt de interes pentru dezvoltarea locală, dar nu sunt cuprinse în alte politici de dezvoltare, acțiuni care oferă noi răspunsuri la dezavantajele și problemele zonelor rurale sau acțiuni care creează un produs, un nou proces, noi forme de organizare sau o noua piață.

Inovarea se concretizează și în componentele pedagogice și de constituire de rețele ale programului: diseminarea informațiilor către alte grupuri de participanți care doresc să se inspire din reușitele altora sau să realizeze proiecte comune.

5. Abordarea integrată

Acțiunile și proiectele cuprinse în planul de acțiune locala sunt corelate și coordonate într-un ansamblu coerent. Integrarea se poate referi la acțiuni derulate în cadrul unui singur sector, la toate acțiunile programului sau la anumite grupuri de acțiuni sau, cel mai important, la legături între diferiți actori și sectoare care intervin în zona atât pe plan economic, cât și social, cultural și de mediu.

6. Constituirea de rețele și cooperarea dintre zone

Facilitând schimbul și circulația informațiilor privind politicile de dezvoltare rurală, precum și diseminarea și transferul de bune practici, strategii și acțiuni inovatoare, rețeaua Leader urmărește să reducă izolarea GAL-urilor și să creeze o sursă de informații și de analiză a acțiunilor. Pentru a completa rețeaua națională și europeană existentă, unele GAL-uri s-au organizat spontan în rețele informale.

O altă parte importantă a programului Leader o constituie cooperarea dintre zonele rurale. Cooperarea dintre zone poate fi transnațională, dar poate, la fel de bine, ăa aibă loc intre zone din același stat membru.

Prezentarea proiectului de cooperare

Titlul proiectului: „Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală în vederea promovării obiectivelor turistice din teritoriul comun prin realizarea unui ghid turistic interactiv cu elemente de tehnologie QR”

Acronim: QR 4 GAL IASI

Partenerii proiectului:

 1. Asociația GAL „Colinele Iașilor”
 2. Asociația GAL Regiunea Rediu Prăjeni
 3. Asociația GAL Ștefan cel Mare
 4. Asociația GAL Valea Prutului

Bugetul proiectului: 21.055 euro, din care:

 • Asociația GAL „Colinele Iașilor” – 5.000 euro
 • Asociația GAL Regiunea Rediu Prăjeni – 5.000 euro
 • Asociația GAL Ștefan cel Mare – 6.055 euro
 • Asociația GAL Valea Prutului – 5.000 euro

Sursa de finanțare: Proiectul este finanțat prin măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2007 -2013 Axa Leader, intensitatea ajutorului public fiind de 100%.

Durata: Durata de implementare a proiectului este de 6 luni zile: martie 2015 – august 2015

Scopul proiectului: susținerea sectorului turistic, prin punerea în valoare a obiectivelor cu potențial turistic din teritoriile GAL-urilor partenere în proiect, cu scopul optimizării experienței vizitatorilor potențiali.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de acțiuni de cooperare inter teritorială în vederea susținerii sectorului turistic, prin punerea în valoare a obiectivelor cu potențial turistic din teritoriile GAL-urilor partenere în proiect, cu scopul optimizării experienței vizitatorilor cu sprijinul noilor tehnologii.

Proiectul își propune sa contribuie la o mai buna exploatare din punct de vedere turistic a resurselor turistice existente pe teritoriul grupurilor participante, precum și promovarea turismului cu scopul de a stimula ocuparea și creșterea economica în aceste regiuni. Așadar, scopul proiectului de cooperare îl constituie identificarea și promovarea traseelor turistice și de agrement și promovarea potențialului turistic al teritoriilor, prin inventarierea într-o forma structurata a obiectivelor turistice din teritoriul comun.

Traseele turistice identificate pot fi interconectate și pot deveni produse turistice durabile, prin intermediul cărora sa se promoveze destinații, tradiții, obiceiuri și specificul local – elemente creatoare de identitate locala.

Obiective specifice:

O.S.1 Elaborarea unui inventar comun care sa cuprindă în mod structurat informații specifice din sectorul turistic din punct de vedere al obiectivelor de interes;

O.S.2 Realizare unui site web în care vor fi încărcate informațiile cu privire la obiectivele turistice de la toate cele patru GAL-uri partenere;

O.S.3 Realizarea unui GHID Turistic interactiv prin intermediul codurilor QR;

O.S.4 Realizarea unui DVD de prezentare;

O.S.5 Informarea populației cu privire la potențialul turistic al teritoriului și promovarea metodelor optime de valorificare a acestuia.

Activitățile proiectului:

 • Activitatea 1. Managementul de proiect
 • Activitatea 2. Colectarea informațiilor pentru conținutul digital necesar și elaborarea inventarului comun
 • Activitatea 3. Stabilirea de trasee turistice comune în baza inventarului elaborat la activitatea anterioara.
 • Activitatea 4. Realizarea unui site web accesibil, cuprinzând informații turistice din teritoriile vizate de proiect, dar și ghidul turistic în varianta online, informații suplimentare fata de varianta tipărită a GHIDULUI, accesibile prin intermediul codurilor QR.
 • Activitatea 5. Traducerea conținutului informațional principal pentru pagina web și a rezumatului Ghidului turistic.
 • Activitatea 6. Realizarea de materiale informative privind tematica cooperării
 • Activitatea 7. Promovarea traseelor turistice identificate
 • Activitatea 8. Promovarea proiectului în mass-media
 • Activitatea 9. Auditarea financiara a proiectului

Inovare:

Proiectul QR 4 GAL IASI răspunde priorităților identificate în strategia teritorială și prin latura sa inovativă. Inovația este un element urmărit a fi atins în cadrul proiectelor finanțate și implementate pe teritoriul celor 4 GAL-uri. Conform strategiilor, inovația poate implica transferul și adaptarea inovației generată în altă parte, modernizarea formelor tradiționale de know-how și descoperirea de noi soluții la problemele teritoriilor. Pornind de la aceste considerente, proiectul își propune impulsionarea dezvoltării turismului în teritoriu prin dezvoltarea unei pagini de internet accesibile și de pe telefonul mobil și a unui GHID TURISTIC interactiv cu ajutorul codurilor QR – o soluție inovativă pentru sprijinirea sectorului turistic, care să ofere o serie de trasee prestabilite și informații complete și cât mai detaliate în legătură cu obiectivele turistice incluse în teritoriul GAL-urilor partenere.

Acest cod scanat cu un telefon mobil aduce pe ecranul telefonului mai multă informație despre un anumit obiectiv și transformă informația tipărită în informație vie, care se actualizează și se completează.